Program

Life Between Heaven and Earth

Directed by
Liu Libin
Original text by
Lu Xun
Venue
New Toga Sanbo
Dates
Aug. 24(Sat)13:00
Aug. 26(Mon)16:00
Duration
75 minutes
 
 

Director's Profile

Liu Libin

Liu Libin(China)

天と地の間の生

© Wang Haochen

天と地の間の生

© Wang Haochen

天と地の間の生

© Wang Haochen

天と地の間の生

© Wang Haochen